ស្ងាត់ៗចង់តែងកំនាព្យលេង គូរគងសាច់ភ្លេងមនោសញ្ចេតនា យប់ស្ងាត់ខ្យល់ស្ងប់ បក់កាត់កាយា(ខ្យល់កង្ហាល់ទេ ហាហា) មិនដឹងមិចម៉ាទេ តិចខ្មោចលងទៅ ហាហាហា