មានតែមនុស្សឆ្លាតដែលទន់ខ្សោយទេ ដែលចេះតែចង់ហើយអាចសំរេចចិត្តកេងប្រវ័ញ្ញលើផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកាយ អ្នកដ៏ទៃនោះ។ គាត់ឆ្លាតព្រោះគាត់មានបញ្ញាអាចកេងចំនេញលើគេបាន តែគាត់ទន់ខ្សោយព្រោះគាត់មិនអាចយកលើឈ្នះចិត្តកង្វក់របស់ខ្លួនឯងបាន។

ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ពស់បំផុតគឺនៅចំនុចនេះហើយ​ ==> "ជាមនុស្សប្រុស ដាច់ខាតកំុអោយចាញ់ពាក្យលួងលោមមនុស្សស្រីអោយសោះ"