បេក្ខជនវគ្គសុបិន្ដក្លាយជាការពិតសប្ដាហ៍នេះសុទ្ធតែខ្លាំងៗដូចគ្នាតែម្ដង!!! តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ។

ទំនាញទន់ (Soft Skills) MV ល្បី​ៗ Super Football Highlights Chinese Movies World Got Talent